Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 01 Nolu Genelge 02.01.2006 (Basit Usul)
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

     

1- KAR HADLERİ EMSALLERİNE GÖRE DÜŞÜK OLARAK TESPİT EDİLMİŞ BULUNAN EMTİA İÇİN ÖZEL HADLER: Maliye Bakanlığınca yayınlanan 13/12/2005 tarihli ve GVK-41/2005-13/Basit Usulde Vergilendirme-6 sayılı 41 No’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiş olan, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi doğrultusunda, bu emtia için belirlenen maktu had ve tutarlar arttırılmıştır. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların 2006 yılında basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2005 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir. 
 

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)

Yılık Satış Ölçüsü (YTL.)

Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)

Yılık Satış Ölçüsü (YTL.)

K. Kağıt

76.000

87.000

107.000

120.000

Şeker –Çay

60.000

76.000

70.000

96.000

Milli Piy. Bil. Hemen Kazan, Süper Toto   vb

60.000

76.000

70.000

96.000

Akaryakıt (LPG hariç)

87.000

98.000

120.000

130.000

Yine Maliye Bakanlığınca 30/12/2005 tarihinde yayınlanan  GVK-43/2005-15/Basit Usulde Vergilendirme-7 sayılı 43 No’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile ise; içki (bira ve şarap hariç)- ispirto– sigara–tütün gibi emtiaların da, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia grubunda değerlendirilmesinin uygun görüldüğü ve anılan emtiaların ticaretini yapanların 2006 yılında basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2005 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerektiği bildirilmektedir.
 

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)

Yılık Satış Ölçüsü (YTL.)

Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)

Yılık Satış Ölçüsü (YTL.)

İçki (Bira ve Şarap Hariç)- İspirto– Sigara–Tütün

60.000

76.000

70.000

96.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması:

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulama, 31/12/2006 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

2- İŞİ TERK HALİNDE KULLANILMAYAN BELGELERİN İPTALİ

Maliye Bakanlığınca gönderilen 16/12/2005 tarihli ve B.07.1.GİB.0.44/4408-19/069114 sayılı yazıda; basit usulde vergilendirilen mükelleflerden işini terk edenlerin belgelerinin ne şekilde iptal edileceğinin  230 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklandığı, odaların ve birliklerin işini terk eden mükellefler hakkında bu tebliğde belirtilen şekilde işlem yapmalarının zorunlu olduğu, ancak mükelleflerin odalarına olan borçları yüzünden bu işlemlerin yapılmadığı yönünde Başkanlıklarına şkayette bulunulduğu belirtilmekte ve mükelleflerin geçmiş borçlarının gerekçe gösterilerek işlemlerin geciktirilmemesi hususunda oda ve birliklerimizin uyarılması istenmektedir.

230 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre; vergi dairesine işini terk dilekçesi veren mükellefler kullanılmamış olarak ellerinde bulunan belgeleri teslim aldıkları odalara veya birliğe ibraz edeceklerdir. Belgeler aşağıda belirtilen şekilde iptal edilecektir.

Kendilerine belge ibraz edilen oda veya birlikler;

- Belge türleri itibariyle kullanılan en son belgenin seri ve sıra numarası ile düzenlenme tarihini,

- Kullanılmadığı için iptal edilecek belgelerin türü, ilk seri ve sıra numarası, son seri ve sıra numarasını,

- İbraz edilen belgeler ile odanın veya birliğin kayıtları karşılaştırılarak ibraz edilmediği tespit edilen belgelerin seri ve sıra numarasını,

üç nüsha olarak düzenlenecek tutanakla tespit edecekler ve bu tutanak mükellef ile oda veya birlik temsilcisi tarafından imzalanacaktır.

Düzenlenen tutanağın bir örneği mükellefe verilecek, bir örneği ilgili vergi dairesine gönderilecek, kalan nüsha ise oda veya birlik tarafından bu konuda açılan dosyada saklanacaktır. Mükelleflerce odalara veya birliklere ibraz edilen kullanılmamış belgeler, oda veya birliklerce yatay yada dikey kesilmek suretiyle kullanılmayacak şekilde iptal edilecektir. İptal işlemleri mükelleflerin başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde tamamlanarak vergi dairesine bildirilecektir.

İşi terk dilekçesinin posta vasıtasıyla gönderilmesi halinde, vergi dairesince bir taraftan mükellefiyetin terkinine ilişkin işlemler yürütülürken, diğer taraftan belgelerin iptalinin sağlanması için ilgili oda veya birliğe terk dilekçesinin bir örneği yazı ekinde gönderilecektir. İlgili oda veya birlikler mükelleflerden kullanılmamış olarak ellerinde bulunan belgelerin ibrazını isteyeceklerdir. İbraz edilen belgeler ile ilgili işlemler yukarıda açıklanan şekilde tamamlanarak sonucundan vergi dairesine bilgi verilecektir.

İşini terk eden mükelleflerden söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler ile eksik belge ibraz edenler veya belgelerini kaybettiğini bildiren mükelleflerin durumu tutanakla tespit edilerek tutanağın bir örneği ilgili vergi dairesine gönderilecektir. Vergi dairelerince bu mükellefler hakkında ikinci sınıf mükellefler için geçerli olan hükümler uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER 

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

1.sayfa

2.sayfa
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr