Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 114 Nolu Genelge 31.12.2003 ( Noterlerin Defter Tasdiki )
 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İLGİ :   (a) 21/11/2003 tarih, 2003/98 sayılı genelgemiz.

          (b) Maliye Bakanlığı (Gelirler Genel Müdürlüğü)’nın Adalet Bakanlığı (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü)’na muhatap 29/12/2003 tarih, 055936 sayılı yazısı.

          (c) Adalet Bakanlığı (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü)’nın Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı’na muhatap 31/12/2003 tarih, 024129 sayılı yazısı. 

İlgi (a)’da kayıtlı genelgemizle; “17/06/2003 tarihli ve 25141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4884  sayılı  “Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrası değiştirilmiş ve şirketlerin kuruluş aşamasında defter tasdiklerinin ticaret sicil memurlarınca da yapılmasına ilişkin hüküm konulmuş ve eski düzenlemede yer alan, tacirlerin defter tasdiklerinde Noterlerce sicil tasdiknamesi istenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığı” teşkilatımıza duyurulmuştu.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı’nın, Adalet Bakanlığı’na muhatap, Ek’te bir sureti sunulan yazısında söz konusu kanun değişikliğinden bahsedilmiş, ancak yine de NOTERLERİN YAPACAĞI TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TASDİK İŞLEMLERİNDE ESKİDEN OLDUĞU GİBİ SİCİL TASDİKNAMESİ ARANILMASININ YARARLI OLACAĞI belirtilmiştir.

Bunun üzerine; Adalet Bakanlığı da ilgi (c)’de kayıtlı Ek’te bir sureti sunulan yazısında gereğinin yapılmasını Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı’ndan istemiştir.

Her iki Bakanlık görüşü gereğince;

Noterlerin; Defter Tasdiki için kendilerine başvuran esnaf ve sanatkarlarımızdan ESKİDEN OLDUĞU GİBİ SİCİL TASDİKNAMESİ İSTEMELERİ gerekmektedir.

              Uygulamanın bu şekilde yapılması hususunda bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığı ile esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

M. Erol KORKUT

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
EKLER    :
Ek-1 : Maliye Bakanlığı (Gelirler Genel Müdürlüğü)'nın Adalet Bakanlığı (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü)'na muhatap 29/12/2003 tarih, 055936 sayılı yazısı (1 Adet - 1 Sayfa)
 
Ek-2 : Adalet Bakanlığı (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü)'nın Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı'na muhatap 31/12/2003 tarih, 024129 sayılı yazısı (1 Adet - 1 Sayfa)

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr