Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 109 Nolu Genelge 26.12.2003 ( Kanun )
 

       AR-GE  MÜDÜRLÜĞÜ

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun, Konfederasyonumuzun da katkılarıyla 25/12/2003 tarihinde yasalaşmıştır.  

Söz konusu Kanun ile,  

“Ödeme tarihi 23/12/2003 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi veya bankaca yeniden yapılandırılması halinde borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankasında tutulan kayıtları silinir. 

Merkez Bankasınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar ve özel finans kurumlarınca yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtlar dikkate alınmaz.” 

hükmü getirilmiş olup, bu Kanun Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.  

Söz konusu Kanunun bir örneği genelgemiz ekinde gönderilmektedir.  

            Bilgilerinizi ve ilgili odalarınız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 
 

Çetin DEMİRKAZIK

 

GENEL SEKRETER VEKİLİ

EKLER :
EK-1 Kanun (1 Adet -1 Sayfa)

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr