Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 78 Nolu Genelge 14.08.2003 ( Bağ-Kur Prim borçlarına Getirilen ödeme kolaylığı )
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

       

           Bilindiği üzere; 2 Ağustos 2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4956 sayılı Kanun ile Bağ-Kur Kanununda bazı değişiklikler  yapılmıştır. Bu kanun ile yapılan yeni  düzenlemelerden   biri de; 30.06.2003 tarihi itibariyle Bağ-Kur’a  birikmiş prim borçları bulunan sigortalıların bu borçları için ödeme kolaylığı getirilmiş olmasıdır. 

 Buna göre;

            Sigortalılar, 2 Eylül 2003 tarihi mesai bitimine kadar Ek’de bir örneği gönderilen  talep ve taahhütname ile İl Müdürlüklerine ve Bağ-Kur irtibat bürolarına bizzat başvurabilecekler veya dilekçelerini iadeli taahhütlü posta ile gönderebileceklerdir.

           Sigortalıların aylık cari primlerine ilaveten cari primlerinin belirlenen oranından az olmamak üzere borçlarına mahsuben taksitler halinde ödeme yapmaları, teminat göstermeleri gerekmekte olup, taksitlendirme döneminde birikmiş borçların bakiyesine,   Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi  bileşik bazda uygulanacaktır. 

 

Ödeme planına uygun olarak taksitler halinde yapılan ödeme tutarları öncelikli olarak cari prime, kalan kısmı ise 30.6.2003 tarihine kadar olan borç tutarına mahsup edilecektir.

 

30.06.2003 tarihi itibariyle hesaplanacak borç tutarına Temmuz ve Ağustos 2003 ayları için gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

 

Cari primiyle birlikte borç taksitlerini 3 ay ard arda ödemeyen sigortalılar  bu Kanun hükmünden yararlanma hakkını kaybedecekler, söz konusu borca ilişkin olarak bu sigortalılar hakkında İcra İflas Kanunu hükümlerince takibat başlatılacaktır.

 

1479 ve 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 30.6.2003 tarihine kadar tahakkuk etmiş prim borçlarının, cari prim ile birlikte yatırılması zorunlu olan borçların taksitlendirilmesinde,  Bağ-Kur Yönetim Kurulu tarafından  kabul edilen oranlar:

  • 1 Milyar TL’ye kadar borcu olan sigortalıların cari primiyle birlikte cari priminin en az %25’i kadar,
  • 1-3 Milyar TL arasında borcu olan sigortalıların cari primiyle birlikte cari primin en az %50’si kadar,
  • 3-5 Milyar TL arasında borcu olan sigortalıların cari primiyle birlikte cari primin en az %75’i kadar,
  • 5-7 Milyar TL arasında borcu olan sigortalıların cari primiyle birlikte cari primin en az %100’ü kadar,
  • 7-10 Milyar TL arasında borcu olan sigortalıların cari primiyle birlikte cari primin en az %150’si kadar,
  • 10 Milyar TL ve üzerinde arasında borcu olan sigortalıların cari primiyle birlikte cari primin en az %200’ü kadar,
    taksit ödemeleri gerekmektedir.

Dileyen sigortalılar yukarıda açıklanan tutarlardan daha fazla ödeme yapabileceklerdir.

Borçlu sigortalılar,   taksitler halindeki   borçları bitmeden, sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak,  tahsis (aylık bağlama) talebinde bulunamayacak  ve kurumdaki  hizmet süreleri  diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına bildirilmeyecektir.

 

Bilgilerinizi ve getirilen kolaylık ve imkanların  bağlı odalarınız aracılığıyla en geniş şekilde esnaf ve sanatkarlarımıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini  rica ederiz.

Naci SULKALAR

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 
Ek-1: Talep ve Taahütname Örneği (1 adet - 1 Sayfa)
Ek-2: Sigortalıların Borç tutarına göre cari primleri ile birlikte ödeyecekleri tutarlara  ilişkin tablo ( 1 Adet - 1 Sayfa)

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr