Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 76 Nolu Genelge 13.08.2003 ( SSK'ya olan borçların yeniden yapılandırılması )
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

·       

Bilindiği üzere; 6 Ağustos 2003 tarih ve 25191  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4958 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumu  Kanununda bazı değişiklikler  yapılmıştır.

 Buna göre;  30 HAZİRAN 2003 tarihine kadar tahakkuk etmiş olan

-sigorta primi,

-idari para cezası,

-sosyal yardım zammı

-işsizlik sigortası primi

-bunlara bağlı gecikme zammı ve faiz borcu

-İsteğe bağlı sigorta primi ve gecikme zamları,  ilgililerin 05 EYLÜL 2003 tarihine kadar Sigorta/Sigorta İl Müdürlüklerine bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderecekleri dilekçe ile müracaat etmeleri halinde, işyeri, kurum ve kuruluşlar itibariyle ve borçluların ödeme kapasiteleri dikkate alınarak kapsama giren borçları  daha düşük faiz ve daha uzun vadeyle yeniden yapılandırılacaktır.

 

SSK’na olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun ile;

·        Birikmiş borçların daha düşük taksit miktarları ile daha uzun vadede  ödenebilmesi  kolaylığı,

·        20 milyara kadar olan borçlarda teminat gösterilememesi durumunda, taahhütname alınmak suretiyle taksitlendirme yapılması kolaylığı,

·        20 milyar üzeri borcu olan işverenlere, borcun tamamı kadar teminat gösterilememesi durumunda, %50 teminat ve taahhütname verilmesi halinde taksitlendirme kolaylığı,

·        Ödeme kolaylığından yararlanmak için baş vuran ve taksitlerini aksatmadan ödeyenlerden  gecikme zammının alınmaması,

·        Taksit tutarlarının düzenli ödenmesi kaydıyla  daha önce uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak yapılacak satış işlemlerinin durdurulması,

·        Borca ilişkin ilk taksitin ödenmesini müteakip fazlaya ilişkin tüm hacizlerin idarece kaldırılması, 

·        Birikmiş borçların daha düşük faizle ödenmesi,

 kolaylığı sağlanmaktadır.

         İşverenler ve isteğe bağlı sigortalılar,  bir takvim yılı içinde ard arda 3 ayın taksit tutarını veya 3 aylık cari ay prim borcunu ödememeleri halinde Kanunla getirilen ödeme kolaylığından yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Bilgilerinizi ve getirilen kolaylık ve imkanların  bağlı odalarınız aracılığıyla en geniş şekilde esnaf ve sanatkarlarımıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini  rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 
 
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr