Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 16 Nolu Genelge 29.01.2003 ( Eğitim Semineri )
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere ülkemizin sayısal anlamda en fazla üyeye sahip meslek kuruluşu olan Konfederasyonumuz, esnaf ve sanatkarlarla ilgili her konuda çeşitli çalışmalar yürütmekte, esnaf ve sanatkarları ilgilendiren her alanda mevzuatı takip etmekte ve teşkilatınca uygulanacak mevzuat düzenlemeleri yapmaktadır. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu ile teşkilat birimlerimize yüklenen görev ve sorumluluklar dikkate alındığında, teşkilat birimlerimizin yapacakları tüm işlemlerde mevzuata uygun davranmalarının gerekliliği ve önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.

          Teşkilat birimlerimiz, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince zaman zaman  denetlenmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan teftiş raporlarında çoğunlukla, teşkilat birimlerimizce mevzuatın eksik ya da yanlış uygulandığı, ilgililerin uygulamalar konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu, bu nedenle eğitim çalışmalarına önem ve öncelik verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

         Konfederasyonumuzca iki yılda bir, birlik ve federasyonlarımızın temsilcilerinin katıldığı ve teşkilatımızca yapılan tüm çalışmalar hakkında katılımcıların bilgilendirildiği  hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Çeşitli birliklerimiz ve federasyonlarımız da düzenli olarak eğitim seminerleri düzenlemekte ve bu seminerlere talep edilen konularda Konfederasyonumuz uzmanları katılarak uygulamayı açıklamaktadır. Ancak eğitim faaliyetlerinin arzu edilen yaygınlığa, sürekliliğe ve verimliliğe sahip olmadığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı teftiş raporlarından da anlaşılmaktadır.  

         Konfederasyonumuzca; 2003 yılında birlik ve federasyonlarımızın, hizmetiçi eğitim seminerleri yoluyla, bağlı odalarının uygulamayı yürüten genel sekreter, sicil memuru, muhasebe ve eğitim personelini, özellikle işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesi konusunda bilgilendirmesi ve eğitmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, tüm birliklerimiz ve federasyonlarımız; uygulamada sorun yaşanan ve hatalı işlemlerin sıkça görüldüğü konular öncelikli olmak üzere teşkilatımızca yapılan tüm çalışmaları kapsayacak biçimde bir eğitim semineri programı hazırlayacaktır. Seminer giderleri ilgili teşkilat birimimizin eğitim bütçesinden karşılanacaktır. Konfederasyonumuz uzmanları da seminerlere katılım sağlayarak teknik destek vereceklerdir. Ancak seminer tarihlerinin çakışmaması amacıyla Konfederasyonumuza seminer tarihi ile ilgili olarak önceden görüş sorulmasında ve aynı gerekçeyle birliklerimizin komşu illerindeki birliklerle iletişim kurarak seminer organize etmesinde yarar bulunmaktadır.

         Her ilimizin sorun yaşadıkları alanlar ya da eğitime ihtiyaç duyduğu konular farklı olduğundan standart bir seminer programı hazırlanmamıştır. Ancak birlik ve federasyonlarımızın Eğitim ve Planlama Müdürlüğünden seminer programı ve organizasyonu ile ilgili daha fazla bilgi alması mümkün bulunmaktadır. Seminerlere il düzeyindeki kamu kurumlarının temsilcilerinin davet edilmesinde de yarar görülmektedir.

         Eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak yapılması sonucunda, teşkilatımızca yapılan hatalı, eksik ve yanlış işlemler asgariye indirilecek, teşkilat mensuplarımızın hatalı işlemlerinden ötürü yargı önünde suçlu duruma düşmeleri önlenecek, esnaf ve sanatkarlara daha iyi hizmet verilmesi sağlanacak ve sonuçta esnaf ve sanatkarlarımız ile odalar arasında daha sıcak ilişkiler kurulacaktır.

        Bu bağlamda, birlik ve federasyonlarımızın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bağlı odalarının personelini kapsayacak biçimde bir eğitim semineri programı hazırlaması ve Konfederasyonumuza iletmesi gerekmektedir. İlgili teşkilat birimimizce, düzenlenecek seminerin tarihi kesinleştikten sonra seminer giderlerinin eğitim bütçesinden karşılanabilmesi için Fon Yönetim Kurulundan izin talep edilecektir. Seminerlere Konfederasyonumuzca katılım sağlanacak ve uygulamalar konusunda uzmanlarımızca bilgi verilecektir.

        Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.  


 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr