Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 15 Nolu Genelge 28.01.2003 ( Basit Usul Hadleri )
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

2003 yılında esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren vergi düzenlemelerinin açıklandığı 2003/3 sayılı genelgemizin, II. Bölümünde bulunan basit usul hadlerinin uygulama tarihi konusunda bazı teşkilat birimlerimizde tereddütlerin oluştuğu, yazılı ve sözlü olarak Konfederasyonumuza iletilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.    

          Bilindiği gibi, 29/07/1998 tarihli ve 23417 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4369 Sayılı Kanunla vergi sistemimizde yapılan önemli değişikliklerden biri de "Basit Usulde Vergilendirme" esasına geçilmesidir.

          Yapılan düzenlemeler çerçevesinde; götürü usulde vergilendirilip 31/12/1998 tarihi itibarıyla, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan genel ve özel şartları taşıyanlar, 01/01/1999 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirilmiştir.

           Basit usule tabi mükellefler beyan ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilecektir. Bu mükelleflerin vergiye tabi gelirlerinin tespiti açısından 1999, 2000 ve 2001 yılları için özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; bu yıllarda elde edilen kazancın, Kanun değişikliğinden önce götürü usule tabi mükellefler için uygulanmakta olan üç derece üzerinden, bulundukları yöreler itibariyle belirlenen safi kazanç tutarları esas alınarak vergilendirilme esasının karşılaştırılması sonucunda bulunacak olan rakamlardan küçük olanın vergilendirilmeye esas alınması hükmü getirilmiştir. Yani 1999, 2000 ve 2001 yılları için, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 44 üncü maddesi gereğince, basit usulde vergilendirilen mükellefler bu üç yılda elde ettikleri safi kazanç tutarı ne olursa olsun en fazla intibak ettirildikleri derecelere göre belirlenen safi kazançları üzerinden vergilendirilmiştir. Böylelikle götürü usulden basit usule geçen mükelleflerin 1999, 2000 ve 2001 yıllarında vergilendirilecek kazançlarına üst sınır konulmuştur.

          Basit usulde vergilendirme sisteminin yerleştirilmesi için tanınan 3 yıllık geçiş süresi 31/12/2001 sonu itibarıyla bitmiştir. Bu çerçevede 2002 ve izleyen yıllarda Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde bulunan genel ve özel şartları taşıyanlar basit usulde vergilendirilecektir. 

          Bu açıklamalar çerçevesinde; basit usulde vergilendirilen mükellefler, 30/12/2001 tarihli ve 24626 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 244 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklanan ve 2002/4 sayılı genelgemiz ile de teşkilatımıza duyurulan aşağıdaki hadleri, 31/12/2002 tarihi itibarıyla aşmaları halinde gerçek usulde vergilendirilecek ve deftere tabi olacaklardır. Söz konusu hadler,  

1.      Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları   
      tutarı                                           22 Milyar Lira

      Yıllık Satışları Tutarı                    30 Milyar Lira           

2.      (1.) bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş   
       hasılatı                                       11 Milyar Lira

3.      (1) ve (2) bentlerinde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı 
       toplamı 
                                     22 Milyar Lira

       olarak belirlenmiştir

          Bu hadler 2002 takvim yılı için dikkate alınacak ve bu hadleri aşanlar 2003 yılında gerçek usulde vergilendirilecektir.

          28/12/2002 tarihli ve 24977 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 2003/3 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulan hadler ise, 2003 yılındaki ticari faaliyetlere uygulanacak ve bu hadleri 31/12/2003 itibarıyla aşanlar 2004 yılında gerçek usulde vergilendirilecektir. Konu hakkında Maliye Bakanlığının da görüşü alınmış olup, Bakanlığın 24/01/2003 tarihli ve B.07.0.GEL.0.44/4408-19-003879 sayılı yazısında; 244 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen hadlerin 2002 yılı ticari faaliyetleri ile ilgili olup mükelleflerin 2003 yılı vergilendirme usullerinin belirlenmesinde, 246 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen hadlerin ise 2003 yılı ticari faaliyetleri ile ilgili olup mükelleflerin 2004 yılı vergilendirme usullerinin belirlenmesinde dikkate alınacağı belirtilmektedir. 

           2002 yılı ticari faaliyetleri itibarıyla basit usul hadlerini aşanların gerçek usulde vergilendirilmesi ve dahil olacakları sınıfa göre defter tasdiki yaptırması gerekmektedir. Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinde tasdiki mecbur olan defterlerden her hangi birinin tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılması halinde II nci derece usulsüzlük sayılacağı hükmü bulunmaktadır.  Bu durumda olan esnaf ve sanatkarlarımızın bir yıl boyunca tuttukları belgeleri ile vergi dairelerine başvurarak hangi sınıfa geçeceklerini öğrenmeleri, defter tasdiklerini yaptırmaları ve dahil oldukları sınıf için belirlenen usulsüzlük cezasını ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde usulsüzlük cezasının niteliği değişecek ve miktarı yükselecektir.  

          Bilgi edinilmesini ve konunun acilen odalarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr