Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 06 Nolu Genelge 14.01.2003 ( Sicil Tasdiknamesi Onayı )

 

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ  MÜDÜRLÜĞÜ

         507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 118’inci maddesi çerçevesinde çıkarılarak 1/1/1984 tarihinde yürürlüğe giren “Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği”nin 11’inci  maddesinde; meslek erbabına sicile tescili halinde sicil tasdiknamesi verileceği, bu belgenin verildiği tarihten itibaren 5 yıl için geçerli olduğu ancak sicilde yapılması gereken herhangi bir değişikliğin en geç bir ay içerisinde sicil memurluğuna bildirilmesinin zorunlu olduğu, ilgilinin eski tasdiknamesini herhangi bir sebeple getirmemesi durumunda yeniden tasdikname verileceği belirtilmektedir.
 
          
Konfederasyonumuza ulaşan yazılı ve sözlü başvurularda;  noterler tarafından defter tasdiki yapılması sırasında,  esnaf ve sanatkarlardan istenen esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamelerinin, ilgili esnaf ve sanatkarın   üyesi bulunduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının onayı olmadan (sadece sicil memurluğu onayı ile) verildiği  dile getirilmektedir. 
 
          “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Bağlı Kuruluşlarında, Matbua ve Defterler ile Muhasebeye Ait Defter ve Makbuzların Ne Şekilde Tutulacağı, Düzenleneceği ve Kullanılacağına Dair Yönetmelik” de belirtilen örneğe uygun olarak Konfederasyonumuzca basımı yapılarak teşkilatımız ihtiyacına sunulan söz konusu evrakın, üzerlerinde belirtilen yetkili makamların tümü tarafından onaylanması belgenin hukuki geçerliği açısından büyük önem arz etmektedir.  

          Bu nedenle;  sicil tasdiknamelerinin, gerek ilk kayıt sırasında verilişinde gerekse 5 inci yılın sonunda vize işlemine tabi tutulmasında ve herhangi bir sebeple ilgilisi tarafından yeniden talep edilmesi sırasında, İl Esnaf ve Sanatkar Sicil Memurlukları yanı sıra ilgili esnaf ve sanatkarın üyesi bulunduğu ODA  tarafından da onaylanması gerekmektedir.

           Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 

 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orijinal görünümü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr