S i r k ü l e r l e r

 

03.02.2006

2006/Gelir Vergisi/02

Basit Usulde Vergiye Tabi Esnaf ve Sanatkarların Gelir Vergisi Beyannamelerini Vermeleri İçin Son Gün 15 Şubat 2006

Basit usulde vergiye tabi yaklaşık 800.000 esnaf ve sanatkarın 2005 yılında elde ettikleri kazançlarını beyan edecekleri Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilmesine başlandı. Son gün ise 15 Şubat 2006. Vergilerin ilk taksiti de Şubat ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor

            Bu süre, basit usulde vergiye tabi olup beyana tabi gelirleri yalnızca ticari kazançtan ibaret olanlar için geçerlidir. Ticari kazançlarının yanında beyana tabi kira geliri, hisse senedi satış kazancı gibi başkaca gelirleri de olan esnaf ve sanatkarlar, beyannamelerini Mart ayında vereceklerdir

            Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti  

            Basit usulde vergiye tabi olan esnaf ve sanatkarların ticari kazançları, bir takvim yılı içinde elde ettikleri hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki olumlu farktan oluşmaktadır. Bu fark, ticari faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi zorunlu olan alış ve giderler ve hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Ticari kazanç bu şekilde hesaplanırken mal alım satımı ile uğraşanların yıl sonundaki ticari mal mevcudu hasılata, yıl başındaki mal mevcudu da giderlere eklenir.            

            Bu şekilde yapılacak olan hesaplamayı tekrar özetleyecek olursak; 

A)    Yıl boyunca elde edilen hasılat + Varsa diğer gelirler + Yıl sonundaki ticari mal mevcudu

B)    Yıl boyunca yapılan giderler + Yıl içinde alınan ticari mallar + Yıl başındaki ticari mal mevcudu

C)    A – B = Ticari Kazanç veya Zarar olacaktır. 

Bu hesaplama, ekte bir örneği bulunan Gelir Vergisi Beyannamesinin arka sayfasındaki 5 numaralı tabloda da gösterilecektir. ‘’Basit usulde hesap özeti’’ olarak adlandırılan bu tablo, kayıtları meslek odalarında tutulan esnaf ve sanatkarların beyannamelerinde oda temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Oda temsilcisi ibaresi ile kastedilense, 3568  sayılı Kanuna göre ruhsat almış meslek mensubu olup meslek odalarında basit usule tabi esnaf ve sanatkarların muhasebelerini tutan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerdir. Kayıtlarını kendileri tutan veya bir serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavire tutturan esnaf ve sanatkarlar, beyannamede yer alan ‘’Basit usulde hesap özetini imzalayan oda temsilcisi’’ bölümünü boş bırakacaklardır.  

Önceki yıllarda beyannamenin ekinde verilen basit usulde hesap özeti, bu yıldan itibaren beyannamede tablo olarak yer aldığından, beyannamenin ekinde ayrıca bir hesap özetinin verilmesine gerek bulunmamaktadır

Demirbaşlar ve Amortismanlar Gider Yazılmayacak 

Demirbaşlar, kanuna göre gider olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca bunların amortismanları da basit usule tabi olan esnaf ve sanatkarlar tarafından gider yazılamamaktadır. Dolayısıyla yukarıda açıkladığımız ticari kazancın hesaplanmasında bu harcamalara yer verilmeyecektir.  

            Beyanname ile ödenecek Damga Vergisi 

            Basit usulde vergiye tabi olan esnaf ve sanatkarların Şubat ayının 15’ine kadar verecekleri beyanname için 19,70YTL ve basit usulde hesap özeti için de 7,60YTL olmak üzere toplam 27,30YTL Damga Vergisi ödenecektir

            İlk taksiti Şubat ayının sonuna kadar ödenmesi gereken Gelir Vergisinin ikinci taksiti de Haziran ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.