Çalışma Alanları  >> İstihdam >> Küçük İşletmeler ve İstihdam

Küçük ve orta ölçekli işletmeler tüm dünyada istihdam yaratmada taşıdıkları önemden dolayı desteklenmektedir. Günümüzde yalnızca ülkemiz gibi kalkınmakta olan ülkelerin değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de ekonominin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ettiği ortak kavram, küçük işletme kavramıdır. Bu işletmeler, ülke ekonomilerinin büyümesi, istihdamı, sanayileşmesi ve uzun dönemde kalkınması açısından önemli rol oynamaktadır. KOBİ’ler; daha az yatırımla daha çok üretim sağlamakta, daha düşük maliyetle istihdam yaratmakta, ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmekte, talep değişikliklerine daha kolay uyum göstermekte, bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesinde önem taşımaktadırlar. KOBİ’ler, toplumsal istikrarın sağlanmasında da en önemli unsurlardan biridir.  

Ana sanayii- yan sanayii ilişkisinin kurulması KOBİ’ler için büyük önem taşımaktadır. Yan sanayiinin önemli bir bölümünü oluşturan küçük işletmeler, imalat sanayii içinde yaratılan istihdamın önemli bir kısmını karşılamakta, küçük aile tasarruflarını doğrudan yatırıma yöneltmede yararlı fonksiyonlar görmekte ve düşük maliyetle istihdam yaratarak işsizlik sorununun azaltılmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Günümüzde sayıları 4 milyona yaklaşan esnaf ve sanatkarların yanlarında birer kişiyi istihdam ettikleri düşünülürse istihdam yaratmaya katkıları daha iyi anlaşılacaktır. Bu katkının arttırılması amacıyla, ana sanayii-yan sanayii ilişkisinin güçlendirilmesi ve esnaf ve sanatkarlara sağlanacak teşviklerde yan sanayii yatırımlarına öncelik verilmesi ve sonucunda da yeni istihdam alanları yaratılması öncelikli politikalar olmalıdır.

Ücret dışı işgücü maliyetlerinin azaltılması, işsizlikle mücadelede giderek daha fazla kullanılan bir yöntem haline gelmektedir. Ülkemizde vergi ve sigorta kesintilerinin yüksekliği kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. İşletmeler üzerindeki sosyal yüklerin gözden geçirilmesi, istihdam edilen kişi sayısı arttıkça vergi ve sigorta primlerinin kademeli olarak azaltılması gibi teşviklerinin uygulamaya konulması işletmelerde istihdamı arttıracaktır.   

Girişimcilik, ekonomik büyümenin, istihdamın ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak, ülkelerin gelişme stratejileri içinde giderek daha fazla önem verilen bir konu haline gelmiştir. Ülkemizde son yıllarda bu konu giderek ön plana çıkmakta ve gerek kamu ve gerekse özel sektör tarafından girişimcilik eğitimi üzerinde daha fazla durulmaktadır.

Konfederasyonumuz 1998 yılında Uluslararası Çalışma Örgütünün IPEC Programı kapsamında, amacı çocuğu çalışan ailelere girişimcilik eğitimi vermek ve eğitim alanlara danışmanlık hizmeti de vererek iş kurmalarını sağlamak olan bir pilot proje yürütmüştür. Proje kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütünün girişimcilik eğitimi paketi kullanılarak eğitime katılanlara girişimcilik eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB bünyesinde yer alan Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü küçük işletmelere yönelik bir dizi program yürütmektedir. Girişimciliği Geliştirme Enstitüsünün öncelikli hedefi, ülkemizin koşulları göz önünde bulundurularak girişimcileri geliştirmeye yönelik mekanizmaların uygulamaya konulması ve böylece potansiyel girişimcilerin ve özel hedef gruplarının kendi işlerini kurmaları konusunda destek sağlanmasıdır. Bu destekler arasında eğitim, danışmanlık, iş geliştirme merkezleri ve başlangıç sermayesi destekleri temini sayılabilir.

Konfederasyonumuzca, Avrupa Birliği ile işbirliği içinde Haziran 2002’den bu yana Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi yürütülmektedir. Proje Türkiye'de özel işletmelerin gelişmesini desteklerken aynı zamanda özel sektörün gelişmesinde kadının rolüne de özellikle önem vermektedir. Proje faaliyetlerinin odak noktası eğitimdir. İlk aşamada eğiticilerin eğitimine öncelik verilecektir. Daha sonra bu eğiticiler doğrudan potansiyel girişimcilere eğitim verecektir. Proje çerçevesinde; beş eğitim merkezi kurulacak ve bu merkezlerde 1500 kadına eğitim verilecek ve yeni iş kurmaları teşvik edilecektir.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr