Çalışma Alanları  >> İstihdam >> Genel Bilgiler

İşsizlik, günümüzde ülkemizin ve dünyadaki hemen her ülkenin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Dünya genelinde yaşanan hızlı yapısal ve ekonomik değişim ile bilgi toplumuna geçiş süreci, küreselleşme olgusunu gündeme getirmiş, uluslararası standartların önemini arttırmış, bu süreç istihdamı doğrudan etkilemiştir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünyada 2000 yılı sonunda açık işsizlik rakamı 160 milyon, eksik istihdam rakamı ise 310 milyondur. Yani yaklaşık 500 milyon kişi işsizdir veya yeterince çalışamamaktadır.

Kasım 2001’de ILO tarafından düzenlenen  Küresel İstihdam Forumunda, dünyanın içinde bulunduğu işsizlik sorununun uluslararası ticaret, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, girişimciliğin arttırılması ve yeni yatırımlar yaparak istihdam alanları yaratma yoluyla hafifletilebileceği belirtilmektedir. 

Avrupa Birliğine bakıldığında ise, işsizlik sorununun 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren ekonomilerin tam istihdam seviyesinden uzaklaşması ile gündeme geldiğini ve 1990’lı yılların ortasında iki haneli rakamlara ulaşması sonucunda soruna ortak bir politika belirlenerek çözüm bulunmasının amaçlandığı görülmektedir. AB İstihdam Stratejisinin dönüm noktalarından biri olan 2000 Lizbon Avrupa Konseyi Zirvesinde ekonomi politikaları, istihdam ve sosyal politikaların karşılıklı olarak birbirlerini güçlendirdiği konusunda tam bir görüş birliğine varılmış ve istihdamla ilgili stratejik hedefler konulmuştur.

Avrupa İstihdam Stratejisi, aktif istihdam politikalarına dayanmakta ve 4 temel direği bulunmaktadır:

  • İşgücünün niteliği; mesleki eğitim yoluyla işsizlere ve çalışanlara yönelik kalifikasyona öncelik vermek,
  • Girişimciliği teşvik etmek ve yeni iş alanları yaratmak,
  • Risk gruplarına eşit fırsatlar sağlamak,
  • KOBİ’leri desteklemek.

Avrupa Birliği ülkeleri, bu öncelikleri göz önünde tutarak istihdam politikalarını belirlemektedir.

Ülkemize baktığımızda, son yıllarda yaşanan krizlerin de etkisiyle işsizliğin giderek büyüyen bir sorun olduğunu görüyoruz. Türk ekonomisi, 1990’lı yıların başından bu yana iniş-çıkışlı bir yapı sergilemektedir. 1991 yılındaki Körfez savaşı, 1994 yılında ülke içinde yaşanan gelişmelerden kaynaklanan kriz, Asya ve Rusya’da yaşanan krizlerin ülke ekonomisine yansımaları, 1999 yılında yaşanan deprem felaketi ve nihayetinde 2001’de yaşanan Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizi; reel sektörü durma noktasına getirmiş, bunun sonucunda ise işsizlik çok ciddi bir sorun olarak gündeme yerleşmiştir. 

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr