İhracatta Kullanılan  Belgeler 
 
İhracatta çeşitli standartlara göre belgelendirilmiş ürünlere, uluslararası pazarlara girişlerde büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.
 
Ürünün belgelendirilmesinin amacı, alıcıya malın belli bir kalitede olduğuna veya kalite gereklerine uyduğuna dair bir güvence vermektir. Ayrıca belgelendirme sayesinde iç piyasadaki mal kalitesi de artmaktadır.
 
Belge genelde tarafsız bir kurum tarafından verilmekte ve bu kurum devlete ait veya özel bir organizasyon olabilmektedir. Bazı ülkelerde bu Ulusal Standart Enstitülerinin sorumluluğuna verilmektedir.
 
1- Gümrük Beyannamesi  (Customs Declaration)
2. Fatura  ( Invoice )
3. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
4. A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)


Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki eşya ticaretinde kullanılan, vergi muafiyeti sağlayan uluslararası bir belgedir.

Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Birliği-Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük idarelerince vize edilen belgedir. Geçerlilik süresi 4 aydır.

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye’den AB’ye veya AB’den Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. A.TR Dolaşım Belgesi sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri için düzenlenir. Düzenlendiği ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dır.

A.TR Dolaşım Belgeleri usulüne uygun olarak doldurulduktan sonra,
esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar  bağlı olduğu ESOB'a,  ticaret siciline kayıtlı olanlar ise bağlı oldukları  Ticaret Odasına verir. ESOB / Ticaret Odası  tarafından belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığı ve belgede kayıtlı eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunup bulunmadığı incelenir.

Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, yeşil menevişli ilk nüsha hariç diğer nüshalar sorumlu kişi tarafından imzalanır ve ESOB'a / Ticaret Odasına ait mühürle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalardan biri, fatura fotokopisi, dilekçe ve varsa diğer tevsik edici dokümanlar ESOB'da / Ticaret odasında kalır. Belgenin diğer nüshaları, ihraç işleminin yapılacağı Gümrük İdaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya verilir. ESOB'lar /  Ticaret  Odaları , ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi tanzim edemez.

Bu hususlarda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, yetkili kişiler tarafından imzalanır ve ESOB'lar /  Ticaret  Odasının resmi mührüyle mühürlenir.

İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden AB üyesi bir ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye gideceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemez, onaylanamaz ve vize edilemez.
 

 
5. EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)