Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Eğitim >>İşletmelerüstü Eğitim

Konfederasyonumuz ve alt teşkilatının 1991 yılında yaptığı yasa değişikliği ile üstlenmiş olduğu en önemli görev işletmelerüstü eğitimin düzenlenmesi olmuştur. Bilindiği üzere, işletmelerüstü eğitim merkezleri ya da bir başka adıyla mesleki eğitim ve teknoloji merkezleri (METEM), çırak öğrencilerin işyerlerinde gördükleri pratik meslek eğitiminin eksik kalan kısmını tamamlamak başta olmak üzere teknoloji transferi, meslek geliştirme eğitimi, hizmet içi eğitim gibi faaliyetlerin de gerçekleştirildiği yerlerdir. Bu merkezlerin oluşturulması ve işletilmesinde başta Almanya olmak üzere diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanılmaktadır.

Bu doğrultuda 1991 yılından buyana 12 merkez hizmete açılmış 1 merkez donanım aşamasına gelmiş 1 merkezde inşaat aşamasındadır.
 
MÜLKİYETİ TESK  VE  ALT  TEŞKİLATINA AİT METEMLER VE MESLEKİ EĞİTİM VERİLEN BRANŞLAR
HİZMETE AÇILAN METEMLER AÇILIŞ YILI MERKEZDE VERİLEN EĞİTİM TÜRLERİ MERKEZİN İŞLETME
FİNANSMASI
Ankara OSTİM-METEM 1992-1993 öğretim yılı Kaynakçılık - Ağaç İşleri - Elektrik - İşletme Yönetimi - Teknoloji Yönetimi - Meslek Kursları TESK                      MEKSA   
Konya METEM 1993-1994 öğretim yılı Turizm ve Otelcilik Eğitimi   Meslek Kursları TESK -  MEKSA                             Konya ESOB                       
Adana METEM 1997-1998 öğretim yılı Oto Motor Tamirciliği - Tesviyecilik - Elektrik Tesisatçılığı - Oto Elektrikçiliği Meslek Kursları TESK  -  MEKSA           Adana ESOB
İçel METEM 1996-1997 öğretim yılı Elektrik Tesisatçılığı - Konfeksiyon  Meslek Kursları İçel ESOB
Ankara  Çankaya METEM 1996-1997 öğretim yılı Turizm ve Otelcilik Eğitimi    Meslek Kursları TESK 
Muğla Marmaris METEM 1997-1998 öğretim yılı Turizm ve Otelcilik Eğitimi    Meslek Kursları TESK - Muğla ESOB
Bayburt METEM 1997-1998 öğretim yılı MEB’e MEM olarak kullanılmak üzere tahsisli MEB - Bayburt ESOB
Bursa METEM 2000-2001 öğretim yılı Tesviyecilik - Kaynakçılık - Tornacılık - Mobilyacılık Meslek Kursları Bursa ESOB
Ordu METEM 2000-2001 öğretim yılı Turizm Otelcilik Ordu ESOB
Zonguldak METEM 2000-2001 öğretim yılı Kaynakçılık - CNC - Otomotiv Meslekkursları Ağırlıklı Zonguldak ESOB, başka ortak kuruluşlar da var
İstanbul METEM 2000-2001 öğretim yılı Turizm ve Otelcilik Eğitimi Meslek Kursları İstanbul ESOB                 MEKSA
Kütahya METEM   Donanım aşamasında Kütahya ESOB
Afyon METEM   İnşaatı devam ediyor TESK-Afyon ESOB

 

MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNOLOJİ MERKEZLERİ

METEM’ lerin Kurulma Amacı : METEM, 3308 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen çıraklık eğitiminin işletmelerde yapılan pratik bölümünün desteklenmesi ve geliştirilmesi yanında esnaf-sanatkar ve küçük işletmecilerin ve onların yanlarında çalışanların mesleki gelişimlerini ve yeni teknolojilere uyumlarını sağlamayı da amaçlamaktadır. METEM’ lerinde yapılacak çalışmalarla;

 • Aday çırak, çırak ve kalfaların pratik eğitimlerinin sistemli bir şekilde yürütülmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
 • Pratik eğitim ile teorik eğitimin birbirini tamamlayacak şekilde planlanması ve yürütülmesi sağlanarak çıraklık eğitimindeki verimlilik arttırılacaktır.
 • Teknolojide meydana gelen gelişmelerin esnaf ve sanatkarlarımıza ulaştırılması kolaylaştırılacaktır.

METEM’ lerde aşağıda sıralanan hizmetlerin sunulması planlanmaktadır:

 • Yeni mesleklerde işletmelerüstü pratik eğitim,
 • Usta öğreticilik eğitimi,
 • Esnaf ve sanatkarlara yönelik ileri meslek kursları,
 • Çıraklık eğitimine başlayacaklar için mesleğe yöneltme ve danışmanlık hizmetleri,
 • Çıraklık eğitiminde kullanılacak pratik eğitim programları ile öğretim materyallerinin geliştirilmesi,
 • Küçük yerleşim birimlerinin kalifiye insan gücünü yetiştirmeye yönelik yatılı temel meslek kursları,
 • Çıraklık eğitimi merkezlerinde görevli personelin hizmet içi eğitimi,
 • Esnaf-sanatkar kuruluşlarında görevli personelin hizmet içi eğitimi,
 • Yeni teknolojilerin esnaf ve sanatkarlara ulaştırılmasına yönelik yayınlar,
 • Mesleki ve teknik öğretim alanında konferans, panel vb. düzenlenmesi.

METEM’ lerin İşletilmesinde TESK - MEB İşbirliği : 1991 yılında 507 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle ve 2005 yılında yürürlüğe giren 5362 sayılı Kanunla  TESK ve alt teşkilatı, mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüküne ortak olmuş ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu çerçevesinde uygulanmakta olan ikili meslek eğitimi sisteminin, işyerlerinde verilen pratik kısmının planlanması, organizasyonu, denetlenmesi ve finansmanı konularında bir takım yetki ve sorumluluklar üstlenerek Milli Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği içine girmiştir. Özellikle bazı METEM’ lerin işletilmesi konusunda, bu merkezlerdeki eğitici personelin temin edilmesi, eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, METEM’ lerin bir takım cari giderlerini karşılama (yakıt, elektrik, su gibi... ) konusunda MEB’den büyük destek alınmaktadır. MEB ile yapılan ortak protokollerle yurt içi ve yurt dışında bir çok faaliyet birlikte yürütülmektedir. Örneğin; Türk Cumhuriyetlerinde Yaygın Mesleki Eğitim Merkezlerinin kurulması gibi...

METEM’ lerin İşletilmesinde TESK - MEKSA Vakfı İşbirliği : Konfederasyonumuz, METEM’ lerin işletilmesi ve verilecek eğitim konusunda MEKSA Vakfı ile işbirliği yapmaktadır. MEKSA Vakfı, 1985 yılında Alman BGZ Kurumunun katkısı ile, Türkiye’ deki küçük ve orta ölçekli sanayie destek vermek ve ülkemizde uygulanan ikili meslek eğitimi sistemini geliştirmek üzere kurulmuş, Konfederasyonumuzun da yönetiminde olduğu kamu yararına çalışan bir vakıftır. MEKSA Vakfı’ nın, özellikle ülkemizde yaygınlaşması bir zorunluluk haline gelmiş olan METEM’ lerinin kurulup yaygınlaşması konusunda büyük destekleri olmuştur ve olmaktadır. MEKSA Vakfı 1985 yılından beri 14 ilimizde 26 METEM kurmuş ve bir çok meslek dalında eğitim vermektedir. Bu merkezlerin hemen hemen tamamına yakın kısmında esnaf-sanatkarlar teşkilatı ile işbirliği içinde bulunmaktadır.

TESK Tarafından Kurulan METEM’ lere Devlet Katkısı: Konfederasyonumuz METEM’ leri kurarken ve işletirken Devletimizden çeşitli şekillerde yardımlar almaktadır. Bunlar;

1) Arsa ve bina temininde Bakanlıklar ve yerel yönetimlerden,

2) MEB Bütçesine ödenek konarak parasal katkı şeklinde olmaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından 20 Ekim 1993 tarihinde ülke genelinde Defterdarlıklara gönderilen bir genelge ile teşkilatımız birimlerine işletmelerüstü eğitim merkezi yapmak amacıyla Hazine malı olan arsalardan tahsis edilmesi konusunda yardımcı olunması (İrtifak hakkı) konusunda talimat verilmiştir. Konfederasyonumuzun, ülkemizin değişik yörelerinde başlattığı işletmelerüstü eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarında; inşaat harcamalarında kullanılmak üzere   2002 Mali Yılı Bütçesinden ise 1 Trilyon TL.’ lik bir ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine, Konfederasyonumuz bünyesinde kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonuna aktarılmak üzere konulması Devletimizin de bu olaya bizimle birlikte inanmış olduğunun ve paylaştığının bir göstergesi olmuştur.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr