Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Denetim >> İDDG'ler

Konfederasyonumuz tarafından çıkarılan Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik ile, işyerlerinin pratik meslek eğitimine uygunluğunda aranacak kriterler genel olarak belirlenmiş ve işyerleri ;

a) Pratik eğitimin yapılabileceği işyerleri,

b) Pratik eğitimin şartlı olarak yapılabileceği işyerleri ve

c) Pratik eğitimin yapılamayacağı işyerleri olarak 3' e ayrılmıştır.

Yine aynı Yönetmelik ile Konfederasyonumuzca, birlikler ve odalar bünyesinde işyeri denetleme ve danışmanlık grupları   ( İDDG )' ler kurulması öngörülmüş ve görevleri belirlenmiştir.

Bu grupların görevleri, işyerlerinde verilen pratik meslek eğitimini denetlemek ve bu konuda işyerlerine danışmanlık yapmaktır.

Bu grupların kurulmasındaki amaç ise, esnaf-sanatkarlar teşkilatı içinde bir özdenetim sağlamaktır. Bilindiği gibi, işyerleri bir çok kuruluş tarafından ( İş Müfettişleri, Belediyeler, MEB, ...vb. ) denetlenmektedir. İşyerlerinde, deneticilere karşı bir tutum oluşmuş durumdadır. Bu tutumun ortadan kaldırılması için, denetlemeden çok danışmanlık hizmeti verecek ve kesimin içinden birilerinin oluşturacağı bir denetleme mekanizmasının kurulmasının daha yararlı olacağı fikri oluşmuştur. Bu amaçla da İDDG’ ler oluşturulmuştur.

İDDG’lerin kuruluş, görev ve çalışma esaslarına ilişkin yönergede ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. İDDG üyelerine görevleri esnasında kullanmaları amacıyla kılavuz kitap olarak hazırlanan İDDG El Kitabında konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

İDDG’lerin tüm teşkilat içinde kurulup işlerlik kazanmaları amacıyla ILO destekli 4  proje yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır.

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr