Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Finansman >> ESMEGD Fonu

Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliği ile, Konfederasyonumuz bünyesinde Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu oluşturulmuştur. Fonun işlerini yürütmek üzere de Fon Müdürlüğü kurulmuştur. Fon’un kurulmasındaki temel amaç işletmelerüstü eğitim merkezleri diğer adıyla mesleki eğitim ve teknoloji merkezlerinin ( METEM) yapılması ve işletilmesidir.

Bilindiği üzere, ikili meslek eğitimi sistemi gereğince gençler, meslek eğitiminin teorik kısmını çıraklık eğitimi merkezlerinde, pratik kısmını ise işyerlerinde görmektedir. Bu sistemin öngördüğü üçüncü bir unsur ise METEM’ lerdir.

METEM’ ler, gençlerin işyerlerinde gördükleri pratik meslek eğitiminin eksik kalan kısmını tamamlamak üzere kurulması öngörülen kurumlardır. İkili meslek eğitimi sistemini örnek olarak aldığımız Almanya’ da söz konusu merkezleri meslek kuruluşları kurmakta ve işletmektedir. Devlet ise bu merkezlerin kurulmasında, donatılmasında ve işletilmesinde % 90’ lara varan oranda meslek kuruluşlarına maddi destek vermektedir.

Türkiye koşullarında METEM’ lere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizin gerçeklerinde bir çok işyerimiz gençlere istenilen düzeyde pratik eğitim verecek alt yapıya (makine, teçhizat, eğitici usta vb.) tam anlamıyla sahip değildir. Bu durumda gençlerin işyerlerinde alamadıkları, eksik kalan pratik eğitimlerini tamamlamak için METEM' lere ihtiyaç duyulmaktadır. METEM’ ler ayrıca, yeni teknolojilerin transfer edilmesi, eğitici usta eğitimi, meslekleri geliştirici eğitim ...vb. faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

Fon' un kurulmasından bu yana;

 • Ankara OSTİM, Konya, Ankara-Çankaya, İçel, İstanbul,  Marmaris, Bayburt,  Kastamonu, Kütahya, Ordu,  Adana ve Manisa ‘da 12 METEM hizmete açılmış,
 • 9  METEM' in inşaatı hızla devam etmekte
 • 13 METEM hazırlık aşamasında
 • 29 ilimizde de METEM kurulması proje aşamasında

bulunmaktadır.

Bu konuda özellikle arsa temini konusunda yerel yönetimlerin ve METEM' lerin işletilmesi konusunda ise Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıkların desteği alınmaktadır. 1996 yılından bu yana Devletimizin finansal katkısı da başlamıştır. Bu katkı; 1996 yılı için 500 Milyar TL., 1997 yılı için 1 Trilyon TL., 1998 yılı için  1 Trilyon TL., 1999 yılı 1 Trilyon TL., 2000 yılı için 1 Trilyon TL., 2001 yılı için 1 Trilyon Tl., 2002 yılı için ise 1 Trilyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu desteğinin 2003 yılı ve sonraki yıllarda da arttırılarak devam edeceğini ümit ediyoruz.

C6b- Eğitim Bütçeleri

Tüm teşkilatımızın, mesleki eğitimle ilgili kanun ve yönetmelikler ile verilen görevlerini yerine getirebilmeleri için, yıllık gayri safi gelirlerinin % 20'sini eğitim bütçesi olarak ayırması kanuni bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bu bütçeler ile özellikle METEM' lerin kurulması ve işletilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu bütçeler, eğitimle ilgili birimlerin kurulmasında, eğitim seminerleri, eğitimle ilgili dokümanların basımı, satın alınması vb. gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

Mevzuat gereği tüm teşkilat birimlerimiz yıllık olarak ayırdıkları eğitim bütçelerinin %25’ini Konfederasyon bünyesinde kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonuna pay olarak aktarmakla yükümlüdürler.

Odalar eğitim bütçelerini ( % 20' nin ) aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak hesaplayacaklardır:

 1. Teşkilatımız eğitim bütçesini hesaplarken ilk olarak yıllık gayri safi gelirlerinden aşağıdaki giderleri düşebilecektir.

1- Basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarının tutulması için mükelleften alınarak muhasebeciye ödenen ücretler

2-  210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında olan sürücü, çalışma,motorlu araç, trafik, motorlu araç tescil belgeleri ile 2918 sayılı Kanunun 131. maddesinde belirtilen basılı kağıtlara ait giderler, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Payı

3- 4369 sayılı Kanun gereği basit usule geçen mükelleflerin kullanmak zorunda oldukları belgelerin maliyet bedelleri

 1. Yukarıda belirtilen giderler gelirden düşüldükten sonra, esneklik formülü de dikkate alınarak eğitim bütçeleri hesaplanacaktır.
 2. Daha sonra eğitim bütçesi için ayrı bir banka hesabı açtırılacak ve ayrı bir muhasebe defteri tanzim edilecektir.
 3. Hesaplanan eğitim bütçesinin % 25 ' i bir harcama yapılmadan Konfederasyon bünyesinde kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu hesabına aktarılacaktır.
 4. Her yıl hesaplanan eğitim bütçelerinden % 25' lik Fon payı ayrıldıktan sonra arda kalan % 75' lik kısımdan harcama yapılmadığı taktirde veya bakiyesi hesap faizleri ile birlikte bir sonraki yıla aktarılacaktır.

Eğitim bütçelerinin harcanmasında dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır:

 1. Meslek Eğitimi Merkez Şurası' nın 10 No.lı kararı gereğince teşkilatımız eğitim bütçelerini aşağıdaki kriterler ve oranlar çerçevesinde harcayacaklardır:
 1. Alt teşkilatımız eğitim bütçelerinin % 50' sini geçmemek kaydıyla aşağıda sıralanan giderlerini eğitim bütçelerinden karşılayabileceklerdir.
  • Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi  yolluk ve huzur hakları,
  • İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu üyelerinin yolluk ve huzur hakları,
  • Sınav Komisyonu üyelerinin yolluk ve huzur hakları,
  • Eğitim Personelinin maaş, ikramiye,...vb. giderleri
 2. Alt teşkilatımız aşağıda sayılan eğitim faaliyetlerini belirtilen oranlar ve diğer şartlar dahilinde eğitim bütçelerinden karşılayabileceklerdir.
  • Meslek kursları ve eğitim seminerleri  giderleri (%10)
  • Eğitim amaçlı evrakların basım ve  satın alımı giderleri (%10)
  •  İşletmeler üstü eğitim merkezlerinin kurulması  amacıyla yapılan giderler (%30)

(NOT: Eğitimin teknik masrafları bölümündeki harcamaların yapılabilmesi için mutlak surette Konfederasyondan izin alınması gerekmektedir.)

 1. Alt teşkilatımız tarafından yapılacak inşaatlarda, projesi Konfederasyon tarafından onaylanmış eğitim bölümünün bulunması halinde ve genel bütçeden ayrılan % 20’ lik eğitim bütçesinin, Konfederasyon bünyesinde kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu’na aktarılması gereken % 25’ lik bölümü hariç ( % 25’ lik Konfederasyon payı hiçbir şekilde harcanmadan Konfederasyona gönderilecektir. ) , kalan % 75’ lik bölümü; bu inşaatların plan, proje ve inşaat giderlerinde Konfederasyon Fon Yönetim Kurulu’ nun onayı alınarak kullanılabilir.

 

İlgili mevzuat gereğince TESK ve alt teşkilatı tarafından yapılan çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler 100 Soruda TESK ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Yapılan Mesleki Eğitim Faaliyetleri isimli kitapta yer almaktadır.

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr