Çalışma Alanları  >> Çalışan Çocuklar >> Çocuk İşçiliğinin Çözümüne Yönelik TESK Önerileri

Öncelikle 3308 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan 1 milyon civarında çalışan çocuğu sistem içine alacak düzenlemeler yapılmalıdır. Bunun için 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan meslek dalları kapsam içine alınarak, burada çalışan gençlerin yasanın getirdiği sosyal güvenlik ve öğrencilik haklarından faydalanmaları sağlanmalıdır. Bunun yanında çırak çalıştıran işverenleri teşvik edici tedbirler gündeme getirilmeli, çırakların barınma ve beslenme ihtiyaçları başta olmak üzere, her türlü sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzenlemeler yapılmalı, yatılı çıraklık eğitimi sistemi oluşturulmalıdır.

·        En az 3 yıl süreli düzenli bir çıraklık eğitimi ile ustalık eğitimini tamamlamış olan kalfa ve ustaların bu eğitimleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesindeki istihdamda dikkate alınmamaktadır. Bu durum çıraklık eğitimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda düzenleme yapılarak eşitsizlik giderilmelidir.

·        İşverenlerin aradıkları çırak öğrenciyi, çırakların da kendilerine uygun eğitim yerini bulmalarına yardım amacıyla il ve ilçeler bazında Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve meslek kuruluşlarının işbirliği ile mesleki rehberlik ve danışmanlık birimleri kurulmalıdır. Bu birimlerde mesleki rehberliğin yanı sıra iş ve işçi bulma hizmetleri yürütülmelidir.

·        Meslek standartları iş analizine dayalı olarak belirlenmeli, çıraklık ve meslek eğitiminde uygulanacak eğitim programları bu standartlara uygun olarak hazırlanmalı, meslek standartları, sınav ve belgelendirme sistemi kurulmalıdır.

·        Çalışan çocukların boş zamanlarında enerjilerini olumlu yöne kanalize ederek sağlıklı bir şekilde eğlenme ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla özellikle küçük sanayi siteleri içerisinde sosyal tesisler kurulmalı ve bu tesislerde sosyal hizmet uzmanları istihdam edilmelidir.

·        Çalışan çocuklarla yüz yüze olan tüm ilgililerin ve görevlilerin çalışan çocuklar ve onlarla iletişim konusunda eğitilmelidir.

·        Kaynak israfını önlemek bakımından konu ile ilgili olarak çalışmakta olan tüm resmi, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında yürütülen hizmetlerle ilgili yakın işbirliği temin edilmelidir.

Konfederasyonumuz, çalışan çocuklar  sorununun çözümüne önemli katkı sağlayacağına inandığı IDDG sisteminin daha etkin ve yaygın şekilde kurulabilmesi ve işletilmesi yönündeki çalışmalarına devam edecektir. Ancak bunun sağlanabilmesi için ilgili diğer kurum ve kuruluşların da (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, sendikalar, gönüllü kuruluşlar gibi...) üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve hepsinden önemlisi kurumların birbirleri ile koordinasyon sağlayarak uyumlu çalışmaları gerekmektedir. Çünkü çalışan çocuk ya da çocuk işçiliği sorunu, çok boyutlu ve çözülebilmesi için bir çok kuruluşun birbiriyle eşgüdümlü çalışmasını gerektiren bir sorundur. Sorunun temel kaynağını çocuğu çalıştıran kişi olarak görmek sorunu hafife almaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bu çok boyutlu toplumsal sorun,  her kurumun üzerine düşeni yapmasıyla kısa zamanda değilse bile, çok da uzak olmayan bir tarihte çözülebilecektir.  

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr